ตำรวจ Archive

 • รับสมัครตำรวจ ปี 2558 จำนวน 5,000 อัตรา บุคคลทั่วไป ภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกาศราชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบ สถานที่สอบตำรวจ ทดสอบร่างกาย ผู้ที่ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกาย ข้อเขียน และรายงานตัวผู้เข้ารับราชการตำรวจไทย ประจำปี 2558 ตามเอกสารที่เราอย่างให้ผู้สนใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าสอบตำรวจ วุฒิ ม.6  ปวช หือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น...

  สมัครตำรวจ ปี 2558 จำนว 5000 อัตรา สอบตำรวจ และคัดเลือก บุคคลทั่วไป รับราชการตำรวจใหม่ 2558

  รับสมัครตำรวจ ปี 2558 จำนวน 5,000 อัตรา บุคคลทั่วไป ภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกาศราชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบ สถานที่สอบตำรวจ ทดสอบร่างกาย ผู้ที่ผ่านเข้ารับการทดสอบร่างกาย ข้อเขียน และรายงานตัวผู้เข้ารับราชการตำรวจไทย ประจำปี 2558 ตามเอกสารที่เราอย่างให้ผู้สนใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าสอบตำรวจ วุฒิ ม.6  ปวช หือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น...

  Continue Reading...

 • ตำรวจ + เงินประจำตำแหน่งตำรวจปรับปรุงใหม่ ดำรงตำแหน่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมอีก ขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง รวมกับ เบี้ยเลี้ยง แต่ละคนจะได้รับ ตามการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ สายงาน ป้องกันปราบราม สืบสวนสอบสวน จารจร เหตุพิเศษ ด้านนิติวิทยาศาสตร์และ ตำรวจสายสอบสวน  อธิบายเงินประจำตำแหน่งตำรวจได้ดังนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง     1. ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘...

  ตำรวจ เงินประจำตำแหน่งตำรวจ ค่าตอบแทน ยศ

  ตำรวจ + เงินประจำตำแหน่งตำรวจปรับปรุงใหม่ ดำรงตำแหน่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมอีก ขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง รวมกับ เบี้ยเลี้ยง แต่ละคนจะได้รับ ตามการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ สายงาน ป้องกันปราบราม สืบสวนสอบสวน จารจร เหตุพิเศษ ด้านนิติวิทยาศาสตร์และ ตำรวจสายสอบสวน  อธิบายเงินประจำตำแหน่งตำรวจได้ดังนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง     1. ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘...

  Continue Reading...

 • เงินเดือนตำรวจ + ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นตาราง แท่งเงินเดือนตำรวจ  เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ตาม ตำแหน่ง การเลื่อน ยศ ตำรวจให้สูงขึ้น อายุราชการประจำปี ขั้นเงินเดือนตำรวจ  เป็นตารางเปรียบเทียบ บัญชีปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. การปรับเงินเดือนข้าราชการ(ฉบับที่ 3)  2554 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน เมษายน พศ. 2554  เป็นต้นไป     ตารางเงินเดือนตำรวจ  ตั้งแแต่...

  เงินเดือนตำรวจ ตาราง[แท่ง]เงินเดือนตำรวจ ป1-ป3 ส1-ส8

  เงินเดือนตำรวจ + ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นตาราง แท่งเงินเดือนตำรวจ  เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ตาม ตำแหน่ง การเลื่อน ยศ ตำรวจให้สูงขึ้น อายุราชการประจำปี ขั้นเงินเดือนตำรวจ  เป็นตารางเปรียบเทียบ บัญชีปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. การปรับเงินเดือนข้าราชการ(ฉบับที่ 3)  2554 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน เมษายน พศ. 2554  เป็นต้นไป     ตารางเงินเดือนตำรวจ  ตั้งแแต่...

  Continue Reading...